Σύστημα διαχείρισης στόλου

Το σύστημα διαχείρισης στόλου είναι ένα καινοτόμο σύστημα

παρακολούθησης της κατανάλωσης καυσίμου με στόχο τον απόλυτο

έλεγχο της κατανάλωσης.
Το σύστημα παρέχει:

• Πλήρης παρακολούθηση του στόλου συνολικά

• Παρακολούθηση όλων των τύπων των οχημάτων

• Παρακολούθηση ανεφοδιασμού σε πραγματικό χρόνο

Δικλείδες ασφαλείας για τον ανεφοδιασμό σε
κάθε όχημα

- ημερήσια επιτρεπόμενη ποσότητα
- επιτρεπόμενες ημέρες ανεφοδιασμού
- επιτρεπόμενοι οδηγοί
- επιτρεπόμενοι τύποι καυσίμου
- όρια λίτρων και χρημάτων εφοδιασμών
- επιτρεπόμενη μηνιαία κατανάλωση ανά
όχημα ή/και πελάτη
• Πλήρη καρτέλα ανεφοδιασμού οχημάτων
• Ο ανεφοδιασμός μπορεί να επιτραπεί μόνο
ηλεκτρονικά κατ’ επιλογή του διαχειριστή
• Κύκλωμα ενημέρωσης των πελατών μέσω Web Portal

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Όταν ο Μ.Ο. κατανάλωσης είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος από τον Μ.Ο. κατανάλωσης του οχήματος συν/πλην από το επιτρεπόμενο ποσοστό απόκλισης μέσου όρου κατανάλωσης τότε παράγεται Alarm

απώλειας καυσίμου.
• Όταν τα λίτρα του εφοδιασμού είναι περισσότερα από την χωρητικότητα του ρεζερβουάρ παράγεται Alarm απώλειας καυσίμου
• Όταν τα λίτρα του εφοδιασμού είναι λιγότερα από το όριο ανεφοδιασμού του κάθε οχήματος τότε παράγεται Alarm λάθους ανεφοδιασμού
• Όταν το ποσοστό των λίτρων ανεφοδιασμού είναι μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο ποσοστό απόκλισης Μ.Ο. τότε παράγεται Alarm ανίχνευσης προβλήματος:

Α] Μη σωστής πλήρωσης του οχήματος ή
Β] Λάθους συντελεστή κατανάλωσης ή
Γ] Πρόβλημα απώλειας καυσίμου

• Όταν ο Μ.Ο. κατανάλωσης των τελευταίων 10 ανεφοδιασμών είναι μικρότερος από τον Μ.Ο. κατανάλωσης του τελευταίου εφοδιασμού μείον το ποσοστό διόρθωσης, παράγεται Alert για την διόρθωση του μέσου όρου κατανάλωσης του οχήματος
• Μηνιαία αυτόματη ενημέρωση κατανάλωσης καυσίμου ανά καύσιμο, ανά όχημα ή συνολικά